drugi przetarg na sprzedaż dz.obrębu Jeżów nr 6,15,22,24 i pierwszy przetarg na sprzedaż dz.nr 21

              Jeżów, dnia 15.09.2005r.

 

Znak: GG.7094-57)5)05

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT  GMINY JEŻÓW

ogłasza

drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości mienia komunalnego Gminy Jeżów

Obręb geodezyjny

Nr

działek

Pow.

w ha

Cena wywoł. zł netto

Wadium

Postąpienie

Przezn. w planie

zagospodarowania

Jeżów

KW 33574

6

0,10

     700,00

  40,00

10,00

Oznaczona symbolem R jako tereny rolne przezn.do zagosp.rol. Są to grunty rolne(w tym upraw pol. i plant.,tereny pod obiektami zwiaz.z gospod.rolnym), z dopuszcz.lokalizacji nieuciążl.zabud. rol.związ. z gosp.rol., w tym siedlisk rol.oznacz. symb. „MR”.

Jeżów

KW 33574

15

1,05

  6 600,00

330,00

100,00

Oznaczona symbolem 8MRj jako tereny zabudowy zagrod. z dopuszcz. zabud. mieszk.o niskiej intensywn. zabudowy jednor.wolnostoj. lub bliźniaczej z dopuszcz. usług nieuciążl. oraz symbolem R jako tereny rol. Są to grunty rolne(w tym upraw pol. i plant.,tereny pod obiektami zwiaz.z gospod.rolnym), z dopuszcz.lokalizacji nieuciążl.zabud. rol.związ. z gosp.rol., w tym siedlisk rol.oznacz. symb. „MR”.

Jeżów

KW 33574

22

2,62

16 000,00

800,00

160,00

Oznaczona symbolem 9MRj jako tereny zabud.zagrod. z dopuszcz. Zabud.mieszk. o niskiej intensyw.zabud. jednor. wolnostoj. lub bliźn. z dopuszcz.usług nieuciążl. oraz symbolem R jako tereny rolne przeznacz. Do zagosp.rolnicz. Są to grunty rolne(w tym upraw pol. i plant.,tereny pod obiektami zwiaz.z gospod.rolnym), z dopuszcz.lokalizacji nieuciążl.zabud. rol.związ. z gosp.rol., w tym siedlisk rol.oznacz. symb. „MR”.

Jeżów

KW 33574

24

1,72

10 000,00

500,00

100,00

9MRj)MR – opis j.w.

Do wylicytowanej wartości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

 

 oraz pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości mienia komunalnego Gminy Jeżów

Obręb geodezyjny

Nr

działek

Pow.

w ha

Cena wywoł. zł netto

Wadium

Postąpienie

Przezn. w planie

zagospodarowania

Jeżów

KW 33574

21

6,63

 37500,00

 2000,00

400,00

Oznaczona symbolem 8MRj jako tereny zabudowy zagrod. z dopuszcz. zabud. mieszk.o niskiej intensywn. zabudowy jednor.wolnostoj. lub bliźniaczej z dopuszcz. usług nieuciążl. oraz symbolem R jako tereny rol. Są to grunty rolne(w tym upraw pol. i plant.,tereny pod obiektami zwiaz.z gospod.rolnym), z dopuszcz.lokalizacji nieuciążl.zabud. rol.związ. z gosp.rol., w tym siedlisk rol.oznacz. symb. „MR”.

          Do wylicytowanej wartości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

 

 Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 18 października 2005r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1.

 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 07 października 2005r., które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Jeżowie nr 20928810823911319120000030. Wpłata wadium musi umożliwiać komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty. Brak takiej wpłaty na koncie Gminy w terminie do dnia 14 października 2005r. spowoduje niedopuszczenie osoby do uczestniczenia w przetargu.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

Uczestnik przetargu, który nie spełni warunków określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64 z 2003r. poz.592) może nabyć nieruchomości pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z prawa pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.

                  Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem.

Przedmiot przetargu jest znany.

Nieruchomości położone są przy drodze gminnej, będącej jednocześnie granicą Jeżowa i wsi Krosnowa Nowa oraz gmin Jeżów i Słupia. Przy drodze gminnej usytuowane są zabudowania gospodarcze siedliska. Otoczenie działek to tereny użytkowane rolniczo, zabudowania gospodarstw rolnych.

 

Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie.    

 

                                                      Jeżów, dnia 26 października 2005r.

 

I N F O R M A C JA

O  WYNIKU  PRZETARGU

WÓJT  GMINY  JEŻÓW  informuje o wyniku :

-  drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Jeżów odbytego w dniu 18 października 2005r. w Urzędzie Gminy w Jeżowie :

1.      Działka nr 6 o pow. 0,10 ha bez zabudowań obrębu Jeżów, KW 33574. Cena wywoławcza nieruchomości 700,00zł netto.

ü       Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

2.      Działka nr 15 o pow.1,05 ha bez zabudowań obrębu Jeżów, KW 33574.

Cena wywoławcza nieruchomości 6 600,00zł netto.

ü       Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

3.      Działka nr 22 o pow. 2,62 ha bez zabudowań obrębu Jeżów, KW 33574.

Cena wywoławcza nieruchomości 16 000,00zł netto.

ü       Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

4.      Działka nr 24 o pow. 1,72 ha bez zabudowań obrębu Jeżów, KW 33574.

Cena wywoławcza nieruchomości 10 000,00zł netto.

ü       Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

-          oraz pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego:

1.      Działka nr 21 o pow. 6,63 ha bez zabudowań obrębu Jeżów, KW 33574.

Cena wywoławcza nieruchomości 37 500,00zł netto.

ü       Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (15 września 2005)
Opublikował: Halina Swaczyna (15 września 2005, 13:54:54)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (27 października 2005, 15:24:19)
Zmieniono: Dopisano informację o wyniku przetargu z dnia 18.10.2005r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1760