Wykaz nieruch.przeznacz. do sprzedaży z dn.21.10.2005r

 

Znak: GG.7094-57)7)05                                   Jeżów, dnia 21.10.2005r.

 

W Y K A Z

                            NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY

 

          Na podstawie art.35 ust.1 i 2 oraz art.67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz.2603- jednolity tekst)

 

W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

że posiada do sprzedaży następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Jeżów ( bez zabudowań ) położone w Jeżowie, których stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KW 33861 bez zabudowań :

 

1.       Działka nr 33)2 o pow. 0,97 ha  ;

-          cena nieruchomości stanowi 6 450,00 zł netto

-          w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów oznaczona symbolem 9MRj jako tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy, jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych oraz symbolem R jako tereny rolne przeznaczone do zagospodarowania rolniczego. Są to grunty rolne ( w tym tereny upraw polowych i plantacji, tereny pod obiektami związanymi z gospodarstwem rolnym), z dopuszczeniem lokalizacji nieuciążliwej zabudowy rolniczej, związanej z gospodarstwem rolnym, w tym siedlisk rolniczych oznaczonych symbolem „MR”.

2.       Działka nr 36 o pow. 0,72 ha;

-          cena nieruchomości stanowi 4 850,00 zł netto

-          w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów oznaczona symbolem R jako tereny rolne przeznaczone do zagospodarowania rolniczego. Są to grunty rolne ( w tym tereny upraw polowych i plantacji, tereny pod obiektami związanymi z gospodarstwem rolnym), z dopuszczeniem lokalizacji nieuciążliwej zabudowy rolniczej, związanej z gospodarstwem rolnym, w tym siedlisk rolniczych oznaczonych symbolem „MR”.

3.       Działka nr 38)2 o pow. 1,10 ha;

-          cena nieruchomości stanowi 7 300,00,00 zł netto

4.       Działka nr 41 o pow. 1,30 ha;

-          cena nieruchomości stanowi 8 550,00zł netto

5.       Działka nr 44 o pow. 1,49 ha;

-          cena nieruchomości stanowi 9 800,00zł netto

6.       Działka nr 49 o pow. 0,66 ha;

-          cena nieruchomości stanowi 4 450,00zł netto

-          Działki nr 38)2, 41, 44 i 49 w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów oznaczona symbolem 9MRj jako tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy, jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych oraz symbolem R jako tereny rolne przeznaczone do zagospodarowania rolniczego. Są to grunty rolne ( w tym tereny upraw polowych i plantacji, tereny pod obiektami związanymi z gospodarstwem rolnym), z dopuszczeniem lokalizacji nieuciążliwej zabudowy rolniczej, związanej z gospodarstwem rolnym, w tym siedlisk rolniczych oznaczonych symbolem „MR”.

 

7.       Działka nr 50 o pow. 2,77 ha;

-          cena nieruchomości stanowi 18 000,00zł netto

-          w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów oznaczona symbolem R jako tereny rolne przeznaczone do zagospodarowania rolniczego. Są to grunty rolne ( w tym tereny upraw polowych i plantacji, tereny pod obiektami związanymi z gospodarstwem rolnym), z dopuszczeniem lokalizacji nieuciążliwej zabudowy rolniczej, związanej z gospodarstwem rolnym, w tym siedlisk rolniczych oznaczonych symbolem „MR”.

 

Nieruchomości położone są przy drodze gminnej, będącej jednocześnie granicą Jeżowa i wsi Krosnowa Nowa oraz gmin Jeżów i Słupia. Przy drodze gminnej usytuowane są zabudowania gospodarcze siedliska. Otoczenie działek to tereny użytkowane rolniczo, zabudowania gospodarstw rolnych.

 

 

        Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanej nieruchomości w trybie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej ustawy, winny w terminie do dnia 05 grudnia 2005r. złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. Ponadto zgodnie z art.3 ust.1 pkt.1 i 2  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64 z 2003r. poz.592)  w powołanym terminie muszą złożyć wniosek dzierżawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)       umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty;

2)       nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej.

Do wniosku należy ponadto dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków.

 

        W przypadku braku takich wniosków sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości dokonywana będzie w trybie publicznego przetargu ustnego, którego termin , miejsce i warunki sprzedaży zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.

 

„W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W

                                                  

                                p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

 

że wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1 w terminie od dnia 21.10.2005r. do dnia 05.12.2005r.”

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (21 października 2005)
Opublikował: Halina Swaczyna (21 października 2005, 13:33:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2179