Przetarg dz.nr 567)1 obr.Przybyszyce dn.12.12.2005r.

              Jeżów, dnia 08.11.2005r.

 

Znak: GG.7094-4)5)05

 

              OGŁOSZENIE

 

WÓJT  GMINY JEŻÓW

ogłasza

  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości mienia komunalnego Gminy Jeżów

Obręb

geodezyjny

Nr dział.

Pow.

w ha

Cena wywoł. zł

Wadium

Postąpienie

Przezn. w planie zagospodarowania

Przybyszyce

        KW 16751  

 

 

              

 

567)1            

 

 

 

 

378 m2  wraz z zabud

 

 

 

 14.200,00

 netto

 sprzedaż zwolniona z podatku VAT  zgodnie z post.Nacz.Urz.Skarb.w Łodzi z dn.12.07.05r. znak:III.443)10)2005

 

 

 

  750,00

 

 

 

 

 

   150,00

 

 

 

 

  

Oznaczona symbolem 1MRj jako tereny zabudowy zagrodowej z dopuszcz. Zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy jednorodz. Wolnostojącej lub bliźniaczej oraz usług nieuciążliwych.

 

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 12 grudnia 2005r. o godz. 930 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1.

 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 01 grudnia 2005r., które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Jeżowie nr 20928810823911319120000030. Wpłata wadium musi umożliwiać komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty. Brak takiej wpłaty na koncie Gminy w terminie do dnia 08 grudnia 2005r. spowoduje niedopuszczenie osoby do uczestniczenia w przetargu.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

Uczestnik przetargu, który nie spełni warunków określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64 z 2003r. poz.592) może nabyć nieruchomości pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z prawa pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.

 

Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem.

Przedmiot przetargu jest znany.

Nieruchomość  oznaczona jako działka nr 567)1 położona jest w strefie centralnej wsi Przybyszyce.  Działka zabudowana jest budynkiem po byłej zlewni mleka.

Uzbrojenie terenu: wodociąg  i energia elektryczna.

Dojazd do działki drogą asfaltową, bezpośredni dostęp do budynku zapewnia plac wyłożony trylinką.

Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie.    

 

 

                             Jeżów, dnia 20 grudnia 2005r.  

I N F O R M A C JA

                                      O  WYNIKU  PRZETARGU 

WÓJT  GMINY  JEŻÓW  informuje o wyniku szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Jeżów odbytego w dniu 12 grudnia 2005r. w Urzędzie Gminy w Jeżowie : 

1.      Działka nr 567)1 o pow. 378 m2 wraz z zabudowaniami obrębu Przybyszyce, KW 16751. Cena wywoławcza nieruchomości 14.200,00zł.

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (8 listopada 2005)
Opublikował: Halina Swaczyna (9 listopada 2005, 15:04:44)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (20 grudnia 2005, 09:56:24)
Zmieniono: Informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1569