Piąty przetarg dz.nr 36,41,49 i 50 dn.05.12.2006r.

              Jeżów, dnia 02.11.2006r.

 

Znak: GG.7094-57)2)06

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT  GMINY JEŻÓW

ogłasza

piąty  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości mienia komunalnego Gminy Jeżów

Obręb geodezyjny

Nr

działek

Pow.

w ha

Cena wywoł. zł netto

Wadium

Postąpienie

Przezn. w planie

zagospodarowania

Jeżów

KW 33861

36

0,72

4 850,00

300,00

50,00

Oznaczona symbolem R jako tereny rol.przeznaczone do zagospodar.rolniczego. Są to grunty rolne(w tym upraw pol. i plant.,tereny pod obiektami zwiaz.z gospod.rolnym), z dopuszcz.lokalizacji nieuciążl.zabud. rol.związ. z gosp.rol., w tym siedlisk rol.oznacz. symb. „MR”.

Jeżów

KW 33861

 

41

1,30

8 550,00

450,00

100,00

9MRj)R)MR – opis j.w.

Jeżów

KW 33861

49

0,66

4 450,00

250,00

  50,00

9MRj)R)MR – opis j.w.

Jeżów

KW 33861

 

50

2,77

18000,00

900,00

200,00

Oznaczona symbolem R jako tereny rol.przeznaczone do zagospodar.rolniczego. Są to grunty rolne(w tym upraw pol. i plant.,tereny pod obiektami zwiaz.z gospod.rolnym), z dopuszcz.lokalizacji nieuciążl.zabud. rol.związ. z gosp.rol., w tym siedlisk rol.oznacz. symb. „MR”.

          Do wylicytowanej wartości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

 

 Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 05 grudnia 2006r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1.

 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 21 listopada 2006r., które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Jeżowie nr 20928810823911319120000030. Wpłata wadium musi umożliwiać komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty. Brak takiej wpłaty na koncie Gminy w terminie do dnia 30 listopada 2006r. spowoduje niedopuszczenie osoby do uczestniczenia w przetargu.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

Uczestnik przetargu, który nie spełni warunków określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64 z 2003r. poz.592) może nabyć nieruchomości pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z prawa pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.

 

Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem.

Przedmiot przetargu jest znany.

Nieruchomości położone są przy drodze gminnej, będącej jednocześnie granicą Jeżowa i wsi Krosnowa Nowa oraz gmin Jeżów i Słupia. Przy drodze gminnej usytuowane są zabudowania gospodarcze siedliska. Otoczenie działek to tereny użytkowane rolniczo, zabudowania gospodarstw rolnych.

         Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie.    

                                                      Jeżów, dnia 14 grudnia 2006r.

I N F O R M A C JA

O  WYNIKU  PRZETARGU

WÓJT  GMINY  JEŻÓW  informuje o wyniku :

-  piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Jeżów odbytego w dniu 05 grudnia 2006r.  w Urzędzie Gminy w Jeżowie :

1.       Działka nr 36 o pow. 0,72 ha bez zabudowań obrębu Jeżów, KW 33861.

Cena wywoławcza nieruchomości 4 850,00zł netto.

ü       Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

2.       Działka nr 49 o pow. 0,66 ha bez zabudowań obrębu Jeżów, KW 33861. Cena wywoławcza nieruchomości 4 450,00zł netto.

ü       Osoby dopuszczone do przetargu :

1.       Grefkowicz Katarzyna

ü       Cena sprzedaży nieruchomości 4 500,00zł + 22%VAT

ü       Nabywca nieruchomości:

Grefkowicz Katarzyna zam.  93-150 Łódź, ul. Odyńca 67 m 63

 

3.       Działka nr 41 o pow. 1,30 ha bez zabudowań obrębu Jeżów, KW 33861.

Cena wywoławcza nieruchomości 8 550,00zł netto.

ü       Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

4.       Działka nr 50 o pow. 2,77 ha bez zabudowań obrębu Jeżów, KW 33861.

Cena wywoławcza nieruchomości 18 000,00zł netto.

ü       Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (2 listopada 2006)
Opublikował: Halina Swaczyna (3 listopada 2006, 08:19:07)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (18 grudnia 2006, 09:15:21)
Zmieniono: Dopisano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1670