Wykaz nieruch. do ddania w najem

Znak: GG.7094-31/1/06                                 Jeżów, dnia 22.11.2006r.

 

 

W Y K A Z

          NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  ODDANIA W NAJEM

 

          Na podstawie art.35 ust.1 i 2 oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz.2603- jednolity tekst)

 

W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

 

że posiada do oddania w najem następujące lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Jeżów mieszczący się w budynku przystanku PKS  w Jeżowie przy ulicy Piotrkowskiej z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową ( stan prawny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 1862/1 o pow. 9500 m2 uregulowany jest w księdze wieczystej KW 18695) :

 

1.       Lokal użytkowy o pow. 15,50 m2 wyposażony w energię elektryczną;

Miesięczny czynsz z tytułu najmu przedstawia się następująco:

-          czynsz wg stawki 8,00 zł netto  za 1 m2 powierzchni użytkowej + 22% podatek VAT co stanowi 15,50 m2 x 8,00zł = 124,00 zł + 22 % VAT


Ogółem miesięcznie do zapłaty wynosi 124,00 zł netto ( słownie: Sto dwadzieścia cztery złote) + 22% podatek VAT.

 

Czynsz płatny  będzie miesięcznie z góry w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca kalendarzowego i waloryzowany zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów w przypadku zmiany stawek.

 

Umowa najmu zawarta zostanie na okres 3 lat.

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżowie w terminie od dnia 22.11.2006r. do dnia 14.12.2006r.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (22 listopada 2006)
Opublikował: Halina Swaczyna (22 listopada 2006, 09:47:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2090