Szósty przetarg dz.nr 36,41i 50 dn. 03.04.2007r.

              Jeżów, dnia 02.03.2007r.
 
                                                                                        Znak: GG.7094-57)2)06)07  
                                                O G Ł O S Z E N I E
WÓJT  GMINY JEŻÓW
ogłasza
szósty  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości mienia komunalnego Gminy Jeżów

Obręb geodezyjny Jeżów
KW 33861

Nr
działek 36

Pow.
w ha 0,72

Cena wywoł. 4850,00 zł netto
Wadium 300,00zł
Postąpienie 50,00zł

Przezn. w planie
zagospodarowania
  Oznaczona symbolem R jako tereny rol.przeznaczone do zagospodar.rolniczego. Są to grunty rolne(w tym upraw pol. i plant.,tereny pod obiektami zwiaz.z gospod.rolnym), z dopuszcz.lokalizacji nieuciążl.zabud. rol.związ. z gosp.rol., w tym siedlisk rol.oznacz. symb. „MR”.
Obręb geodezyjny Jeżów
KW 33861
 
Nr
działek 41
Pow.
w ha 1,30
Cena wywoł. 8550,00 zł netto
Wadium 450,00 zł
Postąpienie 100,00 zł

Przezn. w planie
zagospodarowania
Oznaczona symbolem 9MRj jako tereny zabud. zagrod. z dopuszcz. zabud. mieszk. o niskiej intensyw. zabud. jedno. wolnostoj. lub bliźn. z dopuszcz. usług nieuciążl. oraz symbolem R jako tereny rolne przeznacz. do zagospod.rolnicz.. Są to grunty rolne ( w tym upraw pol. i plant., tereny pod obiektami związ. z gospod rolnym), z dopuszcz. lokalizacji nieuciążl. Zabul. rol. związ. z gosp.rol., w tym siedlik rol. oznacz. symb.”MR”.

Obręb geodezyjny Jeżów
KW 33861
 
Nr
działek 50
Pow.
w ha 2,77
Cena wywoł. 18000,00 zł netto
Wadium 900,00 zł

Postąpienie 200,00 zł
Przezn. w planie
zagospodarowania
Oznaczona symbolem R jako tereny rol.przeznaczone do zagospodar.rolniczego. Są to grunty rolne(w tym upraw pol. i plant.,tereny pod obiektami zwiaz.z gospod.rolnym), z dopuszcz.lokalizacji nieuciążl.zabud. rol.związ. z gosp.rol., w tym siedlisk rol.oznacz. symb. „MR”.
          Do wylicytowanej wartości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
 
 Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 03 kwietnia 2007r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1.
 
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 21 marca 2007r., które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Jeżowie nr 20928810823911319120000030. Wpłata wadium musi umożliwiać komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty. Brak takiej wpłaty na koncie Gminy w terminie do dnia 30 marca 2007r. spowoduje niedopuszczenie osoby do uczestniczenia w przetargu.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
Uczestnik przetargu, który nie spełni warunków określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64 z 2003r. poz.592) może nabyć nieruchomości pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z prawa pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.
 
Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem.
Przedmiot przetargu jest znany.
Nieruchomości położone są przy drodze gminnej, będącej jednocześnie granicą Jeżowa i wsi Krosnowa Nowa oraz gmin Jeżów i Słupia. Przy drodze gminnej usytuowane są zabudowania gospodarcze siedliska. Otoczenie działek to tereny użytkowane rolniczo, zabudowania gospodarstw rolnych.
         Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie.    

                                                                           Jeżów, dnia 11 kwietnia 2007r.
I N F O R M A C JA
O  WYNIKU  PRZETARGU

WÓJT  GMINY  JEŻÓW  informuje o wyniku :
-  szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Jeżów odbytego w dniu 03 kwietnia 2007r.  w Urzędzie Gminy w Jeżowie :
1.       Działka nr 36 o pow. 0,72 ha bez zabudowań obrębu Jeżów, KW 33861.
Cena wywoławcza nieruchomości 4 850,00zł netto.
ü       Osoby dopuszczone do przetargu :
1.       Kowara Radosław
ü       Cena sprzedaży nieruchomości 4 900,00zł + 22%VAT
ü       Nabywca nieruchomości:
      Kowara Radosław zam. Borysław 60, 96-130 Głuchów
2.       Działka nr 41 o pow. 1,30 ha bez zabudowań obrębu Jeżów, KW 33861.
Cena wywoławcza nieruchomości 8 550,00zł netto.
ü       Osoby dopuszczone do przetargu :
      1. Kowara Radosław
ü       Cena sprzedaży nieruchomości 8 650,00zł + 22%VAT
ü       Nabywca nieruchomości:
      Kowara Radosław zam. Borysław 60, 96-130 Głuchów
 
3.       Działka nr 50 o pow. 2,77 ha bez zabudowań obrębu Jeżów, KW 33861.
Cena wywoławcza nieruchomości 18 000,00zł netto.
ü       Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (2 marca 2007)
Opublikował: Halina Swaczyna (6 marca 2007, 09:58:22)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (12 kwietnia 2007, 08:13:56)
Zmieniono: dopisanoinformację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2201