zaproszenie do skladania ofert na przep[rowadzenie rozgraniczenia nieruchomości

Wójt Gminy
Jeżów 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dotyczące zamówienia obejmującego przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości oznaczonych jako działki nr 1505 i 1506 obrębu Jeżów
            Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  ( tekst jednolity – Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz Zarządzeniem Nr 37/2012 Wójta Gminy Jeżów z dnia 14 maja 2012r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, Wójt Gminy Jeżów zaprasza do składania ofert  na przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości oznaczonych jako działki nr 1505 i 1506 obrębu Jeżów.
 
Zamawiający: Gmina Jeżów z siedzibą ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, woj. łódzkie,
Telefon: 046 875-53-71 Faks: 046 875-53-69
NIP: 8331109686 REGON: 750148265
 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.jezow.pl
E-mail:  jezow@jezow.pl
 
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości oznaczonych jako działki nr 1505 i 1506 obrębu Jeżów polegające na wykonaniu czynności ustalenia przebiegu granic przedmiotowych nieruchomości przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów stosownie do treści art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287).
 
Termin realizacji zamówienia: 20.09.2012r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci – geodeci posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.
 
Zapytania o przedmiot zamówienia:
 
Wszelkie informacje dotyczące  przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów pok. Nr 14 lub pod nr tel. 046 875-53-71 wew. 35.
 
Sposób przygotowania oferty:
Oferenci przedstawiają swoje oferty na całość zamówienia w formie pisemnej.
 
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 30.08.2012r. do godz. 900  w siedzibie Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1 pok. Nr 11 lub przesłać faksem na nr 046 875-53-69 lub e-mailem: jezow@jezow.pl
 
Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena /cena 100%/.
 
Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
 
Jeżów, dnia 24.08.2012r.

metryczka


Wytworzył: Wojt Gminy Jeżów (24 sierpnia 2012)
Opublikował: Halina Swaczyna (24 sierpnia 2012, 10:24:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1927