Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dni 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze. zm) oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Gmina Jeżów zaprasza do składania ofert. 

"Przeprowadzenie audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2247 ze zm.)"


metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy (15 lipca 2019)
Opublikował: Krzysztof Juraś (15 lipca 2019, 11:37:43)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (19 lipca 2019, 13:37:59)
Zmieniono: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 380