2017 - Rejestr rozpatrywanych petycji

Znak: SUOK.152.2017 - PETYCJE
Założono dnia 09.02.2017 r.

REJESTR PETYCJI – 2017 r.

L.p.

Podmiot wnoszący PETYCJĘ

Data złożenia

Przedmiot PETYCJI

Jednostka/
Komórka 
załatwiająca

Data załatwienia

1.

"Inicjatywa – bezpieczne – legalne oprogramowanie" 

 09.02.2017

Wniosek I
W trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015. 2058 z dnia 2015.12.07) - złożono wniosek o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie czy Urząd (Gmina) ustanowiła i eksploatuje – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – scilicet – w rozumieniu dyspozycji §20 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2012.526).

Wniosek II – Petycja odrębna:
Poza powyższym wnioskiem w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej Podmiot wnoszący Petycję - w trybie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) – wnosi o publikację – w całości – niniejszego wniosku – na stronie Internetowej (lub w BIP) Gminy/Miasta – Adresata.

Krzysztof Juraś - INFORMATYK
zatrudniony
w Urzędzie Gminy w Jeżowie

W dniu 23.02.2017 r. wysłano odpowiedź
na wskazany w petycji zwrotny adres
poczty elektronicznej

2.

"Inicjatywa – Dbajmy o Rozwój Młodzieży i Dzieci – Wspierajmy Rozwój Infrastruktury w tym obszarze"

 

 

09.05.2017

Petycja o rozpatrzenie prośby dotyczącej przystąpienia Gminy do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2017 tj. o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane (finansowane) przez osobę trzecią (firmę komercyjną) – Rodzinnego Miejsca Zabaw – Podwórka Talentów NIVEA, które po oddaniu do użytku stałoby się własnością społeczeństwa lokalnego.

Lucyna Klemba

- DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W JEŻOWIE

W dniu 16.05.2017 r. wysłano odpowiedź
w postaci elektronicznej

3.

„Inicjatywa – Zmieniajmy Samorządy na Lepsze – Optymalizacja Kosztów Publicznych”

 

10.07.2017

Petycja o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) – zakładki „Wiarygodna Firma” – z linkiem do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalne firmy oraz zaopatrzenie rzeczonego baneru (opcjonalnie do wyboru 4 wersje baneru) w odnośnik URL: http://wiarygodna-firma.com.pl

Ewelina Kencler
- REFERENT
w Referacie Rozwoju Gospodarczego
i Funduszy Strukturalnych
w Urzędzie Gminy w Jeżowie

W dniu 21.07.2017 r. wysłano odpowiedź
w postaci elektronicznej na adres e-mail

4.

”Inicjatywa wspierania Mikroprzedsiębiorców – Mikroporady.pl”

 

14.07.2017

Petycja dotyczy zainteresowania Gminy (po ewentualnym podpisaniu – odrębnego porozumienia) dalszą permanentną współpracą z Fundacją (Podmiotem wnoszącym Petycję) poprzez stałe uczestnictwo Urzędu w przekazywaniu za pośrednictwem kanałów informacyjnych Gminy, bezpłatnych informacji przeznaczonych dla lokalnych Mikroprzedsiębiorców – przydatnych im do podejmowania i prowadzenia działalności. 

W tym zakresie – w razie zainteresowania Gminy dalszą permanentną współpracą
(po ewentualnym podpisaniu – odrębnego porozumienia) Fundacja może zobowiązać się do prowadzenia – za pośrednictwem Gminy – bezpłatnej akcji informacyjnej przeznaczonej dla mikro i małych przedsiębiorców, polegającej na przesyłaniu opracowań zawierających przedstawienie istotnych wprowadzonych zmian w prawie dotyczącym działalności gospodarczej.

Ponadto Fundacja – współpracując z gminą (po ewentualnym sygnowaniu odrębnego porozumienia) – będzie bezpłatnie – dostarczać za pośrednictwem Gminy – opracowania odnośnie nowych regulacji projektów ustaw wraz z wystąpieniami przedstawiającymi interesy mikro i małych przedsiębiorców do właściwego organu (ministra, urzędu) Ministerstwa.

Ewelina Kencler
- REFERENT
w Referacie Rozwoju Gospodarczego
i Funduszy Strukturalnych
w Urzędzie Gminy w Jeżowie

oraz

Krzysztof Juraś - INFORMATYK
zatrudniony
w Urzędzie Gminy w Jeżowie

 

W dniu 21.07.2017 r. wysłano odpowiedź
w postaci elektronicznej na adres e-mail

5.

„Inicjatywa – Oświetlenie w Gminach – Eksponowanie Zabytków – Zmieniajmy Kraj na Lepsze”

31.07.2017

Petycja dotyczy potrzeby opracowania Programu Opieki nad Zabytkami, który powinien przewidywać m.in.: planowanie zadań związanych z wyeksponowaniem poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych – co bez odpowiedniego planowania i koordynacji (w przypadku braku wzmiankowanego programu) – staje się trudniejsze i mniej efektywne w praktyce.

Ewelina Kencler
- REFERENT
w Referacie Rozwoju Gospodarczego
i Funduszy Strukturalnych
w Urzędzie Gminy w Jeżowie

W dniu 03.08.2017 r. wysłano odpowiedź
w postaci elektronicznej na adres e-mail

6.

Zespół trenerski NODN Sophia z Krakowa – Wdrażanie PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA

21.08.2017

Petycja dotyczy upowszechnienia informacji o projekcie pn. Wdrażanie PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA poprzez powiadomienie o powyższym Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kierownika Wydziału Oświaty oraz Dyrektorów Placówek Oświatowych.

Małgorzata Kierner – MŁODSZY REFERENT
w Urzędzie Gminy w Jeżowie

W dniu 24.08.2017 r. wysłano odpowiedź zwrotną w postaci elektronicznej

7.

„Inicjatywa – Dbajmy o najmłodszych – Zmieniajmy Gminy – Samorządy na Lepsze”

04.09.2017

Petycja + Wniosek dotycząca opublikowania treści Petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) – na podstawie art. 8 ust.1 ww. Ustawy o petycjach – co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych Podmiotu Wnoszącego Petycję złożoną na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA (t.j. Dz.U. 2017.1257), która odnosi się do spraw związanych z kształtowaniem zdrowych zasad żywienia wśród Uczniów Placówek Oświatowych podległych i nadzorowanych przez Gminę Jeżów i dotyczy przekazania wniesionej Petycji + Wniosku do podległych Placówek Oświatowych – scilicet: wszystkich szkół podstawowych.

Kinga Goliat – INSPEKTOR
ds. Oświaty
w Urzędzie Gminy w Jeżowie
oraz

Krzysztof Juraś - INFORMATYK
w Urzędzie Gminy w Jeżowie

W dniu 05.09.2017 r. wysłano odpowiedź
w postaci elektronicznej na adres e-mail

metryczka


Wytworzył: Irena Pawłowska (9 lutego 2017)
Opublikował: Krzysztof Juraś (5 września 2017, 13:04:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 313