Załatwianie spraw

INFORMACJE OGÓLNE
Podstawowym miejscem gdzie interesanci mogą uzyskać informacje jest Sekretariat Urzędu Gminy w Jeżowie (pokój nr 11,tel 46 875 53 71).

ZASADY PRZYJMOWANIA, SPOSOBY ROZPATRYWANIA ORAZ KOLEJNOŚĆ ZAŁATWIANIA SPRAW:
1. ZASADY PRZYJMOWANIA PODAŃ
Podstawowym aktem prawnym, określającym sposób załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Osoba zainteresowana może wnieść podanie zażalenie) pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Postępowanie administracyjne może się również wszcząć z urzędu. Urzędnik, który ma obowiązek szczegółowo poinformować o wszystkich okolicznościach, które mogą wpłynąć na ustalenie praw i obowiązków. W razie jakichkolwiek wątpliwości, osoba zainteresowana powinna zwrócić się o wyjaśnienia do urzędnika, zajmującego się zagadnieniami, których te wątpliwości dotyczą. Jest on zobowiązany takich wyjaśnień udzielić. W przypadku gdy urzędnik nie zajmuje się daną tematyką, powinien on ustalić i wskazać osobę kompetentną do udzielenia niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Działania urzędnika powinny być tak ukierunkowane aby zainteresowana osoba nie poniosła szkody wynikającej z nieznajomości przepisów prawa.

2. SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPRAW
Opisy sposobu załatwiania sprawy i elektroniczne wzory wniosków znajdują się odnośnikach powyżej tej informacji.

3. KOLEJNOŚĆ ORAZ TERMINY ZAŁATWIANIA SPRAW
Pisma są rozpatrywane według daty wpływu podania, wniosku lub daty sporządzenia protokołu. Sprawy, które nie wymagają zbierania informacji, dowodów lub wyjaśnień winny być załatwione niezwłocznie. Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez osobę zainteresowaną wymaganych przepisami prawa dokumentów. Informacje o tym jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia określonej sprawy znajdują się w linkach powyżej, gdzie znajdują się szczegółowe informacje wraz ze wzorami niezbędnych dokumentów.

Jeśli niezbędne jest wyjaśnianie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawy, organ powinien te okoliczności wyjaśnić oraz rozstrzygnąć sprawę w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. W przypadku, gdy sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, organ ma dwa miesiące na jej rozpatrzenie. Na nieterminowe załatwienie sprawy strona może wnieść zażalenie do organu wyższego stopnia. Niekiedy terminy, o których mowa powyżej, mogą zostać przekroczone. Przedłużenie terminów może nastąpić w szczególności w przypadkach, gdy opóźnienie wynika z winy zainteresowanego (np. nie dostarczył on wymaganych dokumentów) albo z przyczyn niezależnych od organu. Organ powinien o spodziewanym przekroczeniu terminu powiadomić zainteresowanego, podając przyczyny zwłoki oraz wskazać nowy termin załatwienia sprawy.

4. OPŁATA SKARBOWA

Osoba zainteresowana ma prawo, aby uzyskać informacje na temat odpłatności związanej ze złożeniem wniosku. Urzędnik powinien go również poinformować, czy złożenie wniosku wymaga uiszczenia opłaty skarbowej oraz podać wysokość tej opłaty i sposób jej uiszczenia.


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922) informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów. Przedmiotowe dane przetwarzane są celu przyjmowania wpływającej korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

metryczka


Wytworzył: Urząd Gminy (19 września 2014)
Opublikował: Krzysztof Juraś (19 września 2014, 13:37:17)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (13 września 2016, 13:16:16)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4404