Referat Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Strukturalnych

1. Stanowisko ds. gospodarki lokalowej i mieszkaniowej, dodatków mieszkaniowych, remontów, , spraw kultury i zdrowia, grabownictwa i ochrony zabytków, współpracy z sądem w zakresie dozorowania prac społecznie-użytecznych, a także wykonywania zadań związanych z ochroną przeciwpożarową wykonywaną przez Ochotnicze Straże Pożarne oraz pełnomocnik Wójta ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:


2. Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki wodnej i ściekowej, spółek wodnych, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, spraw uwłaszczeniowych oraz spisywania zeznań świadków o pracy w gospodarstwie rolnym, a także do spraw organizacyjnych w zakresie nadzorowania pracy gminnej oczyszczalni ścieków:

Warunki techniczne do przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej wydaje:
CEWOKAN Sp. z o.o.
Małszyce 1c,
99-400 Łowicz
tel./fax 46 837 51 80


3. Stanowisko ds. gminnej gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, zamówień publicznych:


Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

 • wydawane na wniosek osoby zainteresowanej,
 • we wniosku należy podać nr ewidencyjny gruntu, obręb geodezyjny oraz cel w jakim ma być wydane zaświadczenie,
 • czas załatwienia bez zbędnej zwłoki, do 7 dni,
 • opłata 50 zł. – pierwsza + 20 zł. następna działka
 • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowanie: gmina Jeżów posiada plan zagospodarowania przestrzennego w związku z tym, lokalizację inwestycji ustala się na podstawie w/w panu zagospodarowania,


Zatwierdzenie podziału nieruchomości

 1. Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz. 2663).
 2. Wymagane dokumenty:
  a) wniosek skierowany do Wójta Gminy o zatwierdzenie projektu podziału, do którego należy dołączyć:
  • dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
  • wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
  • wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, uzupełniony w razie potrzeby niezbędnymi dla projektu podziału elementami zagospodarowania terenu,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu miejscowego - jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nie objętym obowiązkiem sporządzenia planu miejscowego, a gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia tego planu,
  • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
  • wykaz zmian gruntowych,
  • wykaz synchronizacyjny jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
  • postanowienie o zgodności proponowanego podziału z planem zagospodarowania przestrzennego,
  • mapę z projektem podziału przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego.
  b) Przedłożony podział zostaje zatwierdzony decyzją wydaną przez Wójta Gminy.
 3. Opłaty:
  • 5 zł - za wniosek
  • 0,50 zł - za każdy załącznik do wniosku
 4. Czas załatwienia: 30 dni (czas załatwienia uzależniony jest od wykonania przez geodetę podziału).


Oddanie gruntu w dzierżawę

 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek z określeniem przedmiotu dzierżawy i numeru działki
 2. Opłaty:
  • nie podlega opłacie skarbowej
 3. Czas załatwienia:
  • do 2 miesięcy


Rozgraniczenie nieruchomości

 1. Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 17.05.1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086),
  • rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej z dnia 14.04.1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 1999 r. Nr 45 poz. 453).
 2. Wymagane dokumenty: wniosek skierowany do Wójta Gminy o rozgraniczenie nieruchomości, do którego należy dołączyć dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości - mogą to być następujące dokumenty:
  odpisy z ksiąg wieczystych,
  wypisy aktów notarialnych,
  prawomocne orzeczenie sądu i ugody sądowe,
  ostateczne decyzje administracyjne,
  wypisy z rejestru gruntów
  mapa ewidencji gruntów
 3. zgłoszenie pracy geodezyjnej:
  Wójt wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego oraz upoważnia geodetę do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic. Następnie geodeta dostarcza do urzędu gminy:
  • dowody doręczenia stronom wezwań do stawienia się na gruncie,
  • pisemne pełnomocnictwa udzielone przez strony,
  • protokół graniczny wraz ze szkicem granicznym lub akt ugody;
  • potwierdzenie włączenia dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego.
 4. Po dostarczeniu w/w dokumentów Wójt wydaje ostateczną decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości lub o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego.
 5. Opłaty:
  • nie podlega opłacie skarbowej
 6. Czas załatwienia:
  • od 14 - 30 dni (czas załatwienia jest uzależniony od terminu wywiązania się geodetów).

metryczka


Wytworzył: Urząd Gminy (22 września 2014)
Opublikował: Krzysztof Juraś (22 września 2014, 09:13:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1746