Dostęp do Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Każda osoba ma prawo dostępu do informacji publicznej.


Informacja publiczna udostępniana jest poprzez:
  • zamieszczenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie do wglądu w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.Udzielanie informacji publicznej na wniosek:


Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej. PLIK DO POBRANIA (33kB) pdf

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Urząd Gminy w Jeżowie będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.


Tryb odwoławczy:
W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.Obowiązek informacyjny 
Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922) informujemy, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jeżów, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.).
  3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne w celu realizacji zadania określonego w ww. ustawie. 

metryczka


Wytworzył: Urząd Gminy (22 września 2014)
Opublikował: Krzysztof Juraś (22 września 2014, 12:18:19)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (13 września 2016, 13:06:46)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3267